Capaciteitentest oefenen | Gericht leren | Hellotest (2023)

Hoe moet ik de cognitieve capaciteitentest oefenen?

Er zijn drie stappen die zorgen voor de beste voorbereiding op jouw capaciteitstest:

 1. Zorg dat je weet welke test je moet maken.
 2. Maak de gratis capaciteitentesten op deze website en die van de testontwikkelaar.
 3. Koop ons oefenpakket voor jouw capaciteitentest en maak alle vragen.

Stap 1: de juiste test maken

Het belangrijkste om te weten, is dat er heel veel soorten capaciteitentesten zijn. De capaciteitentest wordt ontwikkeld door een testontwikkelaar. Sommige van deze testontwikkelaars hebben ook meerdere testen. Daarom is het belangrijk dat je precies weet welke test je moet maken. Anders bereid je het verkeerde voor.

Stap 2: oefen gratis capaciteitentesten

Op deze pagina kan je gratis een capaciteiten test oefenen. Daarmee is jouw voorbereiding niet compleet maar krijg je wel een beeld van het soort vragen dat je kan verwachten. Maak ook altijd de gratis oefenvragen op de website van de testontwikkelaar. Bedenk wel dat gratis materiaal nooit 1 op 1 overeenkomt met de echte test!

Stap 3: koop ons oefenpakket en maak alle vragen

Als je de verkeerde onderdelen of zelfs de verkeerde vagen oefent, is jouw voorbereiding niet effectief. Daarom kan je bij ons specifiek voor jouw capaciteitentest oefenen. Bijvoorbeeld specifiek voor LTP, PiCompany of SHL. Maak alle vragen in het oefenpakket en zorg dat je ook de lessen doorneemt. Dan ben je optimaal voorbereid en is jouw slagingskans dik 95%!

Hoe moet ik de adaptieve capaciteitentest oefenen?

Een adaptieve capaciteitentest is een bijzondere variant van de normale cognitieve capaciteitentest. Als je een adaptieve test moet maken, past deze zich aan tijdens het maken. Dat betekent dat je moeilijkere vragen krijgt als je een vraag goed beantwoordt. Je krijg een makkelijkere vraag als je een fout maakt. Dit gaat net zo lang door tot je jouw “niveau” hebt bereikt.

Een adaptieve capaciteitentest nabootsen is vrij ingewikkeld. Daarom hebben wij ervoor gekozen om onze vragen op te bouwen in moeilijkheidsgraad. Je begint met makkelijke vragen en elke vraag wordt iets moeilijker dan de vorige. Dat simuleert de adaptieve test als je die heel goed zou maken. Daardoor werkt deze methode heel goed en haalt 95% van onze cursisten de test.

Capaciteitentest oefenen tips

Hieronder vind je de 10 beste tips van onze assessment expert Corstiaan:

 1. Zorg dat je het juiste oefenpakket hebt voor jouw test! Hoe specifieker hoe beter. Dus kies voor het Eelloo oefenpakket als je een Eelloo test moet maken.
 2. Neem de tijd voor jouw voorbereiding. Ik raad cursisten altijd drie leermomenten aan. Zorg dat je dus drie keer voor de capaciteitentest oefent.
 3. Zorg voor een rustige werkomgeving. Deze test bepaalt of je wel of niet een baan krijgt. Dus zorg ervoor dat je in een rustige omgeving kunt oefenen. Ga eventueel naar een werkplek of de bibliotheek.
 4. Laat je niet in de war brengen door vrienden, familie of kennissen. Het kan zijn dat jij een andere test moet maken bij hetzelfde bedrijf dan iemand anders. Ga dus altijd uit van jouw eigen uitnodiging en laat je niet gek maken door een ander.
 5. Je mag de capaciteitentest maken wanneer jij wilt. Als je dus een avondmens bent, maak het dan ‘s avonds. Of in de ochtend als je een ochtendmens bent.
 6. Een online capaciteitentest is een topprestatie. Zorg dat je dus goed uitgerust bent en gegeten en gedronken hebt. Vooral het eten vergissen mensen zich in. Maar je zult zien dat je echt honger krijgt als je 2 uur lang testen maakt.
 7. Maak de perfecte werkplek klaar. Regel je zaakjes vooraf, dus zorg dat je het volgende hebt klaarliggen: potlood, pen, papier, rekenmachine, telefoon uit, bel uit, water en een snack. Eventueel nog oortjes om het geluid van de buren buiten te houden.
 8. Als je klaar bent met de voorbereiding moet je stoppen met oefenen. Zorg dat je de minimum scores haalt die wij per test aangeven. Als je die consequent haalt, ben je klaar voor de test. Blijf niet oefenen om het oefenen. Klaar is klaar.
 9. Schrik niet van nieuwe vragen. Je kunt alles gemaakt hebben en toch nieuwe vragen tegenkomen. Testen veranderen regelmatig. Als je goed hebt geoefend, begrijp je de basis principes van testen. Pas jouw kennis toe en schrik niet van gekke vragen.
 10. Een moeilijke capaciteitentest is vaak een goed teken. Het klinkt misschien tegenstrijdig maar veel capaciteitentesten zijn adaptief. Die móeten dus moeilijk zijn. Hoe moeilijker de vragen, hoe hoger jouw niveau en waarschijnlijk hoe hoger jouw score. Blijf dus kalm als het niveau ineens flink omhoog gaat. Dan ben je namelijk goed bezig.

Wat is een capaciteitentest?

Een capaciteitentest is een test die bepaalde (cognitieve) capaciteiten van een kandidaat meet. In de laatste jaren is het verschil tussen een capaciteitentest, cognitieve test, assessment en psychometrische test verwaterd. In feite wordt vrijwel altijd hetzelfde bedoeld: een test die het denkvermogen van een kandidaat toetst. Op basis van de uitslag wordt de kandidaat geschikt bevonden voor een bepaalde functie binnen een bedrijf.

Waarom capaciteitentesten?

Capaciteitentesten zijn er in vele vormen en maten. Een capaciteitentest wordt ontwikkeld door een assessmentbureau, en dus niet de werkgever. In de meeste testen worden drie capaciteiten gemeten:

 1. numeriek redeneervermogen,
 2. abstract redeneervermogen en
 3. verbaal redeneervermogen.

De meeste testen doen dit met drie of vier onderdelen. Sommige testen gebruiken tot wel acht onderdelen om alle cognitieve capaciteiten te meten.

Sommige bureaus hebben maar één of twee testen. Dan krijg je ongeacht je achtergrond (mbo, hbo of wo) dezelfde test. Het verschil is dan dat jouw score wordt vergeleken met mensen met dezelfde achtergrond.

Dus mbo met andere mbo kandidaten, hbo met andere hbo kandidaten en wo met andere wo kandidaten. Andere assessmentbureaus hebben meer testen. Dan krijg je afhankelijk van je achtergrond of de functie waar je op solliciteert een andere test.

Assessmentbureau NOA maakt bijvoorbeeld gebruik van een Multiculturele capaciteitentest (MCT). Deze Multiculturele capaciteitentest kent twee niveaus: MCT-M en MCT-H. De -M en -H geven het niveau aan, namelijk respectievelijk middel en hoog.

Gelukkig kun je altijd de capaciteitentesten oefenen, zodat je goed voorbereid aan je test begint!

Hoe ziet een capaciteitentest eruit?

Elk bureau ontwikkelt zijn eigen (online) capaciteitentest(en). Hoewel er overlap tussen de verschillende bureaus zit, zijn er ook veel verschillen. Sommige bureaus willen bijvoorbeeld een cultuurvrije test aanbieden. Bij een cultuurvrije test maakt de afkomst, achtergrond en opleiding van een kandidaat niet uit.

Cultuurvrije capaciteitentest

Andere bureaus maken wel gebruik van onderdelen waarbij bepaalde kandidaten een voorsprong hebben. Voorbeelden van onderdelen die niet cultuurvrij zijn, zijn:

 • analogieën,
 • teksten analyseren,
 • woordenschat.

Je bent namelijk verbaal sterker in je moedertaal dan in een tweede of derde taal. Dus dan heeft de taal waarin de test wordt afgenomen een positief of negatief effect. Ook het gebruik van bepaalde figuurtjes die in sommige delen van de wereld wel of niet voorkomen, speelt mee. Denk hierbij bijvoorbeeld aan bepaalde voertuigen of dieren die je wel of niet tegenkomt in je jeugd.

Verschillende soorten capaciteitentesten

Naast verschil in bijvoorbeeld achtergrond is er ook verschil in onderdelen zelf. Op de capaciteitentest kan je veel verschillende onderdelen tegenkomen. Enkele voorbeelden van onderdelen die je moet oefenen zijn:

 • Componenten
 • Cijferreeksen
 • Diagrammen
 • Exclusie
 • Figuurreeksen
 • Matrixen
 • Rekenvaardigheid

Elk assessmentbureau kiest een combinatie van de mogelijkheden om de, in hun ogen, beste capaciteitentest te ontwikkelen. Het is dus heel belangrijk dat je weet welke test je krijgt van welk bureau. Daardoor kun je van tevoren de capaciteitentest oefenen en ben je het beste voorbereid.

Wat meet een capaciteitentest?

Bij cognitieve capaciteitstesten zijn de vragen verdeeld over drie categorieën: abstract of logisch redeneren, numeriek redeneren en verbaal redeneren. Elke categorie toetst een bepaalde vorm van denken.

 • Abstract of logisch toetst het logisch redeneervermogen. De meest pure vorm van testen. Hierbij speelt jouw achtergrond de kleinste rol.
 • Numeriek toetst het numeriek redeneervermogen. Op dit onderdeel is de opleiding van een kandidaat belangrijk. Als jij meer wiskunde hebt gehad tijdens jouw studie, is dit voor jou makkelijker.
 • Verbaal toetst het verbaal redeneervermogen. Als jij meer leest of de test in jouw moedertaal moet maken heb je vaak een voordeel. Daarom is dit niet cultuurvrij.

Per capaciteitentest heeft het bureau de beschikking over een database aan vragen. Uit deze testbatterij worden dan automatisch vragen gekozen die aan de kandidaat gesteld worden.

Afhankelijk van de specifieke test krijg je deze vragen verdeeld per onderdeel of door elkaar. Omdat bureaus over een onbekend aantal vragen beschikken is er een vrijwel oneindig aantal unieke capaciteitstesten mogelijk.

Zo blijft het niveau van de testen hetzelfde, maar krijgt toch elke kandidaat andere vragen. Dat voorkomt ook dat kandidaten met behulp van screenshots of vrienden vragen uit hun hoofd kunnen leren.

Om deze reden is het dus ook belangrijk om te snappen welke concepten een testontwikkelaar toetst. Het ene bureau test met cijferreeksen waar optellen en aftrekken in voorkomt. Maar een ander bureau cijferreeksen test aan de hand van machten.

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Corie Satterfield

Last Updated: 04/06/2023

Views: 6142

Rating: 4.1 / 5 (42 voted)

Reviews: 81% of readers found this page helpful

Author information

Name: Corie Satterfield

Birthday: 1992-08-19

Address: 850 Benjamin Bridge, Dickinsonchester, CO 68572-0542

Phone: +26813599986666

Job: Sales Manager

Hobby: Table tennis, Soapmaking, Flower arranging, amateur radio, Rock climbing, scrapbook, Horseback riding

Introduction: My name is Corie Satterfield, I am a fancy, perfect, spotless, quaint, fantastic, funny, lucky person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.